Arbetssätt

Karriär-Kraft Film och Media är ett Karriär-Kraft kooperativ och vi bedriver vår verksamhet utifrån en gemensam värdegrund som utgår från alla människors vilja och möjligheter att utvecklas. All verksamhet bygger också på att var och en ska kunna utvecklas och nå sina individuellt satta mål i sin egen takt. Därför är all verksamhet direkt eller indirekta planerad för att på ett så bra sätt som möjligt tillvarata allas utvecklingspotential.

Våra arbetsmetoder grundar sig på ett miljöterapeutiskt förhållningssätt där varje människa är unik men samtidigt en del i en social gemenskap. I varje situation tillvaratar vi möjligheten att stärka individens självständighet, sociala kompetens, ansvarstagande och initiativförmåga. Det påverkar utformandet av våra lokaler, våra mötessituationer och verksamheter, hur vi tar och fördelar ansvar och hur vi delger information.

I vårt arbete har vi en positiv människosyn. Det betyder att vi anser att alla människor har en förmåga att hela tiden utvecklas och lära, med rätt förutsättningar vill, kan och bör alla människor ta ett personligt ansvar för sin utveckling. Vi tror att det är viktigt att omsätta demokratiska principer i praktiken och göra dem verkliga och tydliga så alla känner att de kan påverka och vara del av beslutsprocessen.

Våra arbetsmetoder utgår också från begreppet empowerment, där det finns tre centrala nyckelord; makt, tillit och självtillit. Processen innebär ett lärande där erfarenheter fås genom gemensamma aktiviteter. Empowerment processen inkluderar reflektion, problemlösning, bedömning samt att kunna dra slutsatser och målet är relaterat till personens självuppfattning. Utgångspunkten är att alla människor har resurser och kapacitet till att definiera sina egna problem och utveckla handlingsstrategier för att lösa dessa. Individens resurser och kapacitet utgår från självuppfattning, tillit och medvetenheten om att samhället kan förändras. Rent konkret innebär det att människor med rätt förutsättningar är kapabla att styra över sitt eget liv.

Karriär-Krafts värdegrund är att:
Alla människor har lika stort värde
Alla människor har rätt till trygghet
Alla människor utvecklas under hela livet utifrån sina individuella förutsättningar
Alla människor har grundläggande behov som tillgodoses i samspel med andra
Med rätt förutsättningar vill, kan och bör alla människor ta ett personligt ansvar för sig själv och sin utveckling

Skrolla till toppen